Využite notárske zápisnice

Notár je orgánom verejnej moci, štátom určený a splnomocnený vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť zákona.

Notárske zápisnice nie je možné dodatočne meniť : registráciou notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho registra sa zabezpečí nemeniteľnosť a trvalosť listiny, bez možnosti akýchkoľvek zásahov do budúcnosti.

Dôkaznú silu verejnej listiny požíva notárska zápisnica, ďalej listiny a osvedčovacie doložky vyhotovené v rámci notárskej činnosti, ich osvedčené odpisy a listiny vyhotovené pri činnosti notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní.

Rozdiel medzi súkromnou a verejnou listinou spočíva v tom, že pri verejnej listine sa predpokladá jej pravdivosť a kto tvrdí opak, musí túto skutočnosť preukázať, teda dôkazné bremeno je na tom, kto verejnú listinu popiera. Súkromná listina takúto dôkaznú silu nemá. Preto je dôkazná sila verejnej listiny oveľa vyššia ako listiny súkromnej.

Transparentnosť odmeny : výška odmeny za notársky úkon je verejne prístupná a vopred stanovená Vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov.