Prečo notár?

Nestrannosť

Povinnosťou notára je chrániť záujmy všetkých účastníkov právneho vzťahu, aj iných dotknutých tretích osôb tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy každého z nich, výsledkom čoho bude právna istota ich všetkých.

Venujú osobitnú pozornosť tej strane, ktorá potrebuje viac informácií tým, že kompenzujú nerovnováhu v znalostiach, aktívne poskytujú svoju ​​odbornú radu a názor, zachovávaním vyváženej pozície smerujúcej k zachovaniu zákonnosti listiny alebo úkonu, plnému účinku verejnej listiny a bezpečnosti a zmieru strán.

Jasne a profesionálne informujú klientov o legitímnych prostriedkoch na dosiahnutie zákonných cieľov a o dôsledkoch plánovaných listín alebo úkonov a upozorňujú ich na nepriaznivé účinky, pokiaľ klienti budú trvať na svojich požiadavkách (Deontologický kódex Medzinárodnej únie notárstva).

Komplexnosť

Výhodou notára je, že dokáže poskytnúť komplexné služby na jednom mieste tak, aby boli požiadavky klienta vyriešené a klient bol s našimi službami spokojný, napríklad:

  • -spísanie kúpnej zmluvy, jej elektronické podanie na kataster a zaistenie vyplatenia kúpnej ceny formou notárskej úschovy
  • -vyhotovenie záložnej zmluvy a jej následná registrácia v Notárskom centrálnom registri
  • -vyhotovenie listín, týkajúcich sa obchodných spoločností a ich elektronické podanie na obchodný register a pod.

Prístup ku klientom

Jasná a otvorená komunikácia: klientovi vysvetlíme význam ním zamýšľaného právneho úkonu a poučíme ho o jeho následkoch. Dokážeme kvalifikovane poskytnúť právnu radu a uskutočniť pre Vás úkon. Notár je povinný vždy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Notár vykonáva svoju činnosť z vôle štátu, ale zachováva si nezávislosť. Neposkytuje služby, ktoré sú v rozpore s Ústavou, zákonmi, so všeobecne záväznými právnymi prepismi a dobrými mravmi.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Notár je zo zákona povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s notárskou činnosťou (s výnimkou prípadov uložených zákonom a je povinný udržať v tajnosti každú dôvernú informáciu, ktorú získal pri výkone svojho povolania.

Povinnosť mlčanlivosti musia dodržiavať aj jeho zamestnanci a táto ich povinnosť trvá po skončení pracovného pomeru zamestnanca u notára.