Služby

Notár vykonáva činnosť a poskytuje svoje služby v súlade s ustanoveniami zák. č. 323/1992 Zb. (Notárskeho poriadku), a to:

  • a)spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
  • b)osvedčovanie právne významných skutočností
  • c)konanie vo veciach notárskych úschov
  • d)úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Ak tak ustanoví Notársky poriadok alebo osobitný zákon notár vykonáva aj ďalšie činnosti.

Rodinné právo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Úprava majetkových pomerov medzi manželmi počas manželstva umožňuje usporiadať pomery medzi manželmi tak, aby boli jasne definované pravidlá nadobúdania majetku manželmi v budúcnosti spoločne alebo len niektorým z nich.

Na pravidlách nadobúdania majetku počas manželstva sa manželia dohodnú v dohode, ktorá sa vykonáva vo forme notárskej zápisnice.

Obchodné spoločnosti a podnikanie

Poskytujeme široké spektrum činností, týkajúce sa obchodných spoločností a podnikania, počnúc zakladaním obchodných spoločností aj ich zmenami, ako aj činností, ktoré sa týkajú fungovania obchodných spoločností- osvedčovaním valných zhromaždení a zasadaní iných právnických osôb, úkony týkajúce sa zlučovania obchodných spoločností, osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie obchodných spoločností a iné.

Podaním na obchodný register elektronickou formou pre klienta zjednodušíme a urýchlime zápis do obchodného registra.

Darovanie, závet

Notár Vám poradí, ktorá z možností je vo Vašej situácii najvhodnejšia. Ako odborník, ktorého dennou činnosťou je zriaďovanie poslednej vôle a darovacích zmlúv, Vám pomôže nájsť variantu, ktorá bude optimálna pre Vás a Vašu rodinu.

Keď spíšeme formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečíme bez zbytočného odkladu po ich vyhotovení ich registráciu v Notárskom centrálnom registri závetov.

Keď spíšeme formou notárskej zápisnice darovaciu zmluvu, zabezpečíme jej elektronické podanie na príslušný katastrálny odbor.

Zmluvy týkajúce sa nehnuteľností a notárske úschovy

Prevod nehnuteľností prostredníctvom notára je v súčasnosti najbezpečnejším spôsobom nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti. Zriadením notárskej úschovy kúpnej ceny sú chránené práva a oprávnené záujmy všetkých zmluvných strán a zabezpečená maximálna miera právnej istoty do doby, pokiaľ dôjde k zápisu vlastníckeho práva na katastrálnom odbore. Spisujeme všetky druhy zmlúv týkajúce sa nehnuteľností (zmluvy kúpne, darovacie, zámenné, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva).

Notár vykonáva podanie na katastrálne odbory elektronicky, čím klient šetrí peniaze a svoj čas tým, že všetky úkony vykoná len na jednom mieste – notárskom úrade.

Zabezpečenie pohľadávok

Pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi je možné zabezpečiť viacerými spôsobmi, poradíme Vám, ktorý je pre Vás vhodný a aj ho v plnej miere uskutočníme. Okrem rôznych typov zabezpečovacích zmlúv vykonáva notár registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv ako aj elektronický návrh na zápis záložného práva na príslušný katastrálny odbor.

Notárska zápisnica, ako exekučný titul, spísaná notárom, je efektívnym nástrojom vymáhania pohľadávok v budúcnosti, jej výhodou je jej priama vykonateľnosť. V prípade nedobrovoľného plnenia právneho záväzku dlžníka sa notárska zápisnica predloží súdnemu exekútorovo priamo na vymáhanie, bez potreby ďalších úkonov. Tým notár aktívne predchádza budúcim súdnym sporom.

Notárska zápisnica, ako exekučný titul, sa môže vzťahovať na peňažné, ako aj nepeňažné plnenia (napríklad vypratanie priestorov, odobratie veci a podobne).

Osvedčovacia činnosť – notár ručí za pravdivosť a správnosť

Pri osvedčovaní právne významných skutočností notár osvedčí určitú skutočnosť alebo dej na určitom mieste v určitom čase a písomne zachytí, že určitá skutočnosť nastala resp. nenastala. Jeho úlohou je zachytiť všetko relevantné, čo sa v jeho prítomnosti udeje, je zodpovedný za to, že osvedčovaný dej prebehol tak, ako ho písomne zachytil. Osvedčenie právne významnej skutočnosti alebo deja prostredníctvom notára môže v budúcnosti vo veľkej miere prispieť k preukazovaniu určitej skutočnosti a je plnohodnotným dôkazným prostriedkom.

Elektronický archív listín

Registrácia Vašej listiny v elektronickom archíve notára Vám zabezpečí jej nezničiteľnosť a  umožní prístup k nej všetkým osobám, ktoré uvediete ako oprávnené osoby, veľkou výhodou je, že oprávnená osoba má prístup k listine na ktoromkoľvek notárskom úrade v SR

Činnosť notára v dobrovoľných dražbách

Dobrovoľná dražba je efektívnym nástrojom vymáhania veriteľovej pohľadávky, ktorý umožňuje pomerne rýchlo  speňažiť záloh a či už čiastočne alebo celkovo pokryť jeho zabezpečenú pohľadávku.

V rámci procesu dobrovoľných dražieb poskytujeme osvedčovanie priebehu dobrovoľnej dražby /na úrade ako aj mimo notárskeho úradu, podľa požiadaviek klienta/ ako aj registráciu oznámení týkajúcich sa dobrovoľnej dražby v Notárskom centrálnom registri.